Partnerství s BASF - partnerství profesionálů

* označuje povinné položky.

?

Místo podnikání:

`

Pracovník zodpovědný za ochranu rostlin:

(formát: +420#########)

(formát: +420#########)

Přihlašovací údaje:

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Kontaktní osoba tímto uděluje společnosti BASF spol. s r.o. [1] (správce osobních údajů) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení (včetně případného rodného příjmení), titul, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, datum narození. Pokud je kontaktní osoba zároveň naším obchodním partnerem (např. jako osoba samostatně výdělečně činná), pak uděluje souhlas také se zpracováváním svých osobních údajů souvisejících s podnikáním, zejména pak názvu podnikatele, IČO, sídla a místa podnikání, obratů dosažených u společnosti BASF spol. s r.o. respektive za přípravky na ochranu rostlin celkem a plochy obhospodařované zemědělské půdy.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány:
1) v souvislosti s účastí obchodního partnera, v programu Partnerství s BASF - partnerství profesionálů, resp. pokud jste naším obchodním partnerem s Vaší účastí v programu Partnerství s BASF - partnerství profesionálů, a to zejména za účelem správného výpočtu a vypořádání odměn v rámci programu Partnerství s BASF - partnerství profesionálů v letech, v kterých se bude obchodní partner programu Partnerství s BASF – partnerství profesionálů účastnit.


Zpracování osobních údajů kontaktní osoby probíhá automatizovaně i manuálně, a to v elektronické i listinné podobě. Osobní údaje kontaktní osoby jsou zpracovávány přímo společností BASF spol. s r.o., případně zpracovateli, které společnost BASF spol. s r.o. zpracováním osobních údajů pověřila [2] . Tito zpracovatelé jsou smluvně zavázáni s osobními údaji kontaktní osoby nakládat důvěrně, řádně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů EU a EHP. Mezi tyto zpracovatele patří i společnost COMARCH S.A, se sídlem Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Krakov, Polsko, která zpracovává osobní údaje v souvislosti s účastí obchodního partnera v programu Partnerství s BASF – partnerství profesionálů.

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, že výše uvedené osobní údaje mohou být vyjma zpracovatelů dále předány
(i) společnostem v rámci EU/EHP náležejících do koncernu společnosti BASF SE [3]  a
(ii) třetím osobám, a to za účelem vytvoření a předání vlastní nabídky obchodů a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován pouze na dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které se osobní údaje shromažďují, nejpozději však do 31. 12. 2027. Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, a to zprávou zaslanou na adresu společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com s tím, že je nutné uvést i účel, pro který je souhlas odvoláván. Osobní údaje kontaktní osoby budou bezpečně vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro účely, pro něž se tyto osobní údaje shromažďují.

Kontaktní osoba má dle platných právních předpisů jednotlivá práva vztahující se k osobním údajům, a to zejména: (i) právo být informován, tedy právo kontaktní osoby na poskytnutí jasných, transparentních a jednoduše srozumitelných informací o tom, jak jsou osobní údaje na základě tohoto souhlasu používána a dále o právech, která může kontaktní osoba uplatnit; (ii) právo přístupu, tedy právo získat přístup k osobním údajům (pokud jsou skutečně zpracovávány) a k určitým dalším informacím, přičemž tímto postupem se kontaktní osoba může dozvědět a může si ověřit, že jsou její osobní údaje využívány v souladu s právními předpisy; (iii) právo na opravu, tedy právo, aby osobní údaje kontaktní osoby byly opraveny, budou-li nepřesné nebo neúplné; (iv) právo výmazu, tedy právo být zapomenut, čímž se myslí právo požádat o výmaz nebo odstranění osobních údajů v případě, kdy společnost BASF spol. s r.o. již nemá podstatný důvod je nadále používat, nicméně toto není obecné právo na vymazání, kdy z práva výmazu existují výjimky; (v) právo na omezení zpracování, tedy právo omezit další užívání osobních údajů, kdy v případě omezení zpracování mohou být osobní údaje dále ukládány, avšak nesmí být dále používány; (vi) právo na přenositelnost údajů, tedy právo kontaktní osoby získat a dále používat osobní údaje pro vlastní účely u různých poskytovatelů služeb; (vii) právo podávat námitky vůči zpracování prováděnému na základě oprávněných zájmů společnosti BASF spol. s r.o.., včetně zpracování pro účely přímého marketingu; (viii) právo podat u Úřadu pro ochranou osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, elektronická podatelna: posta@uoou.cz, stížnost na způsob, jakým je nakládáno s osobními údaji nebo jak probíhá jejich zpracovávání. Na základě žádosti kontaktní osoby je společnost BASF spol. s r.o. povinna poskytovat informace kontaktní osobě bezplatně, ovšem s výjimkou případů, kdy jsou její požadavky zcela zjevně nepodložené nebo nadbytečné (zejména pro jejich opakovanou povahu). V takovém případě je možné účtovat přiměřený poplatek (s ohledem na administrativní náklady spojené s poskytnutím informací nebo komunikací nebo provedením požadovaného úkonu) nebo na základě takových požadavků odmítnout jednat.

Pro podrobné informace o zpracování osobních údajů včetně kontaktů na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů dále odkazujeme na naše Informace o ochraně osobních údajů.
 

[1] BASF spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 3255.

[2] Úplnýseznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/zpracovatele, je kontaktní osobě předáván vytištěný při poskytnutí tohoto souhlasu poštou nebo osobně a také jí bude kdykoliv poskytnut na požádání na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com Tento seznam je pravidelně aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě, pak vaše osobní údaje nebyly nikomu předány.

[3] BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000

Souhlasím se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů pro účely ad 1) výše.:

Souhlas s pravidly:

Odesláním formuláře zároveň vyjadřiji svůj souhlas s pravidly programu.

  

« Zpět na moji stránku

Přihlášení

Registrace