Partnerství s BASF - partnerství profesionálů

* označuje povinné položky.

?

Místo podnikání:

`

Pracovník zodpovědný za ochranu rostlin:

(formát: +420#########)

(formát: +420#########)

?

Přihlašovací údaje:

 

Kontaktní osoba tímto uděluje společnosti BASF spol. s r.o. 1 (správce osobních údajů) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení (včetně případného rodného příjmení), titul, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, datum narození. Pokud je kontaktní osoba zároveň naším obchodním partnerem (např. jako osoba samostatně výdělečně činná), pak uděluje souhlas také se zpracováváním svých osobních údajů souvisejících s podnikáním, zejména pak názvu podnikatele, IČO, sídla a místa podnikání, obratů dosažených u společnosti BASF spol. s r.o. respektive za přípravky na ochranu rostlin celkem a plochy obhospodařované zemědělské půdy. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro marketingové účely, zejména pak prohloubení obchodní spolupráce s obchodními partnery společnosti BASF spol. s r.o. a jejich průběžného a cíleného informování o službách, výrobcích a spolupráci se společností BASF spol. s r.o. s tím, že kontaktní osoba slouží jako kontaktní osoba obchodního partnera vůči společnosti BASF spol. s r. o. Správce se zavazuje chránit osobní údaje kontaktní osoby.
 
Kontaktní osoba bere na vědomí, že společnost BASF spol. s r.o. je oprávněna zasílat kontaktní osobě poštou i elektronickými prostředky obchodní sdělení pro marketingové účely. Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení, je dobrovolné. Pro případ, že kontaktní osoba poskytla společnosti BASF spol. s r.o. souhlas ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů pro výše uvedené marketingové účely nad rámec zákonného zmocnění, pak má kontaktní osoba právo odvolat takový udělený souhlas v tom rozsahu, v jakém udělený souhlas překračuje oprávněný zájem společnosti BASF spol. s r.o. na zasílání obchodních sdělení pro marketingové účely, nicméně tímto zrušením není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů pro tyto účely. Kontaktní osoba má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud kontaktní osoba vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 
Zpracování osobních údajů kontaktní osoby probíhá automatizovaně i manuálně, a to v elektronické i listinné podobě. Osobní údaje kontaktní osoby jsou zpracovávány přímo společností BASF spol. s r.o., případně jinými zpracovateli, 2 které společnost BASF spol. s r.o. zpracováním osobních údajů pověřila za výše uvedeným účelem zasílání obchodních sdělení anebo správy databáze marketingových údajů. Tito zpracovatelé jsou smluvně zavázáni s osobními údaji kontaktní osoby nakládat důvěrně, řádně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů EU a EHP.
 
Tímto kontaktní osoba uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti BASF spol. s r.o. na svoji e-mailovou adresu nebo formou SMS.
 
Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, že výše uvedené osobní údaje mohou být předány - (i) společnostem v rámci EU/EHP náležejících do koncernu společnosti BASF SE 3 a (ii) třetím osobám 2, a to za účelem vytvoření a předání vlastní nabídky obchodů a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován pouze na dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které se osobní údaje shromažďují, nejpozději však do 31. 12. 2027. Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, a to zprávou zaslanou na adresu společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Osobní údaje kontaktní osoby budou bezpečně vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro účely, pro něž se tyto osobní údaje shromažďují.
 
Kontaktní osoba má dle platných právních předpisů jednotlivá práva vztahující se k osobním údajům, a to zejména: (i) právo být informován, tedy právo kontaktní osoby na poskytnutí jasných, transparentních a jednoduše srozumitelných informací o tom, jak jsou osobní údaje na základě tohoto souhlasu používána a dále o právech, která může kontaktní osoba uplatnit; (ii) právo přístupu, tedy právo získat přístup k osobním údajům (pokud jsou skutečně zpracovávány) a k určitým dalším informacím, přičemž tímto postupem se kontaktní osoba může dozvědět a může si ověřit, že jsou její osobní údaje využívány v souladu s právními předpisy; (iii) právo na opravu, tedy právo, aby osobní údaje kontaktní osoby byly opraveny, budou-li nepřesné nebo neúplné; (iv) právo výmazu, tedy právo být zapomenut, čímž se myslí právo požádat o výmaz nebo odstranění osobních údajů v případě, kdy společnost BASF spol. s r.o. již nemá podstatný důvod je nadále používat, nicméně toto není obecné právo na vymazání, kdy z práva výmazu existují výjimky; (v) právo na omezení zpracování, tedy právo omezit další užívání osobních údajů, kdy v případě omezení zpracování mohou být osobní údaje dále ukládány, avšak nesmí být dále používány; (vi) právo na přenosnost údajů, tedy právo kontaktní osoby získat a dále používat osobní údaje pro vlastní účely u různých služeb; (vii) právo podávat námitky vůči zpracování prováděnému na základě oprávněných zájmů společnosti BASF spol. s r.o.., včetně zpracování pro účely přímého marketingu; (viii) právo podat u Úřadu pro ochranou osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, elektronická podatelna: posta@uoou.cz, stížnost na způsob, jakým je nakládáno s osobními údaji nebo jak probíhá jejich zpracovávání. Na základě žádosti kontaktní osoby je společnost BASF spol. s r.o. povinna poskytovat informace kontaktní osobě bezplatně, ovšem s výjimkou případů, kdy jsou její požadavky zcela zjevně nepodložené nebo nadbytečné (zejména pro jejich opakovanou povahu). V takovém případě je možné účtovat přiměřený poplatek (s ohledem na administrativní náklady spojené s poskytnutím informací nebo komunikací nebo provedením požadovaného úkonu) nebo na základě takových požadavků odmítnout jednat.
 
 
  1. BASF spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 3255.
  2. Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/zpracovatele, je kontaktní osobě předáván vytištěný při poskytnutí tohoto souhlasu poštou nebo osobně a také jí bude kdykoliv poskytnut na požádání na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com Tento seznam je pravidelně aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě, pak vaše osobní údaje nebyly nikomu předány.
  3. BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000, jejichž seznam je dostupný na: www.basf.com/en/company/about-us/sites- and-companies.html

Souhlas s pravidly:

Odesláním formuláře zároveň vyjadřiji svůj souhlas s pravidly programu.

  

« Zpět na moji stránku

Přihlášení

Registrace